čtení

Literatura je dějinami, jen dokud v ní nenajdeš sám sebe. Zde načrtávám seznam autorů a knih hlavně západního kánonu, které pokládám za vhodné nejen pro současné umělce. Názvy epoch jsou čistě navigační a přidávám k nim tipy z teorie. Každou epochu uvádí alespoň jedna „srdcovka“ s osobním komentářem.      

 

STAROVĚK

 

 • bible (více než kniha. Když se navíc narodíte do křesťanské rodiny ve stejný den jak bůh… Tisíc let vztahů člověka s bohem, který se dokonce nechává z lásky umučit. Dík bibli jsem pronikl do zvrácenosti literatury, do její moci, do principu vtělování slova… A ačkoli dnes dávám přednost veselejším bohům, nikdy už neuniknu jejím příběhům, symbolům, melodii. Nikdy neztratím vědomí, že lidská naděje spočívá v těch nejzranitelnějších místech, kde paradoxně vnímáme svou smrt. Četba bible mi dala větší cit pro relativitu než celá postmoderna, včetně nebezpečného zkomplikování vztahu k tělu)
 • Ovidiovy Proměny (mytologická pokladnice antiky z pera Kristova současníka, mého to „Petišky“, s vírou v proměnlivost osudů už v tomto životě. Povinen pro básníky je hlavně mýtus Orfeův)
 • Apollonia Rhodského Argonautika (nejstarší příběh antiky, mé fantazma. Hrdina bez jakýchkoli hrdinských vlastností, zkrátka slaboch, obklopen lepšími než on, podniká zbytečné dobrodružství. A ve všem selhává – včetně vztahu s Médeou mimo tento epos – až zemře pod stěžněm své lodi, z níž se mezitím stala památka. Nejenže krize koloniálního patriarchátu, ale vůbec tragédie lidského údělu, moci a cesty, předcházející šťastnější návrat Odysseův. Zlatým rounem nás, chudých, je samo slunce, než zapadne a znovu nevyjde)
 • Apuleiův Zlatý osel čili Proměny (mystérium oděné v až sadistické satiře, předtucha moderních románů, jejíž srdce tvoří můj iniciační mýtus o Amoru a Psýché. Jedině láska – nejistá, neposlušná, ba selhávající – má přece jen naději obstát i navzdory mlčení bohů)
 • Longův Dafnis a Chloé (nejrozkošnější příběh milenců vůbec, jejich dospívání k lásce na venkově, zcela prost tragiky Tristanů a Isold či Romeů a Julií. Naopak pramen komedií)

 

URČITĚ TAKY: Epos o Gilgamešovi, Klenoty čínské literatury (čítanka Lucie Olivové) Homérovy eposy, Hésiodos, Svět Ezopových bajek, Zlomky předsokratovských myslitelů, něco z lyrické poezie (např. výbory od Ferdinanda Stiebitze či Radislava Hoška, autoři jako Pindaros, Sapfó, Anakreón, Théognis, Archilochos, Theokritos, Tibullus, Propertius aj.), orfika (např. ve výboru Krištofa A. Erharta), z dramatiků Aischylos – Sofoklés – Euripidés – Aristofanés – Menandros, případně z Římanů Terentius, Plautus, Seneka, z historiků Hérodotos – Thukydidés – Xenofón – Livius – Tacitus, indické eposy Mahábhárata a Rámájana (v poutavých výborech Vladimíra Miltnera a Dušana Zbavitele), filozofové Platón (zvl. Symposion, Obrana Sokratova, Ústava, Ión, Faidros…) – Aristoteles (k literatuře Poetika a Rétorika) – Plótínos, satirici Catullus a Lúkianos (či další epigramici), něco z Cicera a Plútarcha, Horatiovo O umění básnickém, Vergiliova Aineida, možno i jeho idyly, Petroniův Satirikon, pro zajímavost Můj život od Flavia (autobiografie farizeova!), gnostická Píseň o perle a vůbec apokryfní literatura, Aureliovy stoické Hovory k sobě, Corpus Hermeticum, drby Díogena Laërtia, Vyznání sv. Augustina (případně O obci Boží), Kámasútra, Boëthiova Filosofie utěšitelkou.

Kvalitnější přehled anticko-křesťanských literárních počátků je zásluhou Martina C. Putny online zde.

 

Z TEORIE:

 • K řecké kultuře obecně Jean-Pierre Vernant, k řecké mytologii též Karl Kerényi či Paul Veyne, zeširoka k indoevropské Georges Dumézil či Jaan Puhvel, světověji i s ohledem na náboženství a magii Frazerova Zlatá ratolest. K dějinám náboženství Mircea Eliade.
 • Základní monografie k počátkům myšlení: Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové.
 • Domácí polemika s nimi a vůbec zasazení starořeckého vnímání do širšího kulturního rámce: Zdeněk Kratochvíl: Mezi nebem a mořem. (Kratochvíl napsal též objemnou monografii k Hérakleitovi a jedinečné info k antice uveřejňuje na svém webu)
 • Hynek Bartoš: Očima lékaře. (studie Kratochvílova žáka o zrodu západního rozdělení duše a těla)
 • Tomáš Hejduk: Od Eróta k filosofii. (jiný Kratochvílův žák)
 • poválečné přednášky pro pokročilé od Jana Patočky k Sókratovi, Platónovi, Aristotelovi
 • Sylva Fischerová, Jiří Starý (ed.): Původ poezie. (příspěvky k různým světovým kulturám, sesbírané inspirativní pedagožkou antické literatury, mj. autorkou mnoha studií např. k Múzám nebo k Homérovu Odysseovi)
 • Eva Stehlíková: Antické divadlo. (encyklopedie jak co se týká konkrétních divadel a divadelního názvosloví, tak i všech dochovaných antických dramat. Podrobněji viz i jiné autorčiny texty)
 • Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. (komplexní seznam děl včetně překladů)
 • Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby.
 • Michail L. Gasparov: Nástin dějin evropského verše.
 • Oldřich Král: Čínská filosofie. (vhled do radikálně jiného myšlení nejen pro filozofy)
 • Dušan Zbavitel a Jaroslav Vacek: Průvodce dějinami staroindické literatury.

 


STŘEDOVĚK

 

 • Dantův Nový život (napůl prozaický, napůl básnický prolog k monstrózní Komedii, kterou čtu jako překlad dosavadních dějin do takřka moderního překonání orfiky, kdy básník podřizuje křesťanský příběh spásy konkrétnímu erotickému zážitku, který si nehodlá odcizit ani smrtí. S Dantovou epochou trubadúrů čteme už v Novém životě, že pojídaní těla božího, obrácené to figury rajského jablka, nahrazuje skandální pokrm miláčkova srdce)

 

URČITĚ TAKY: Korán, Tisíc a jedna noc, něco z národních a hrdinských eposů (typu Fírdusího Knihy králů, Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Slovo o pluku Igorově, Edda, Beowulf, Kalevala aj.), Šikibuin Příběh prince Gendžiho, dopisy Abélarda a Heloisy, mystika Hildegardy z Bingenu či Mistra Eckharta, něco z vagantů a trubadúrů (např. Mertlíkův výbor  Písně žáků darebáků, okcitánská antologie Přátelé, přiléhavý složím verš; k nejstarší anglické poezii a próze Jako když dvoranou proletí pták), něco ze súfistů (Rúmí, al-Arabí aj.), české kroniky, Bédierem převyprávěný Román o Tristanovi a Isoldě, něco k Parsifalovi a Svatému grálu (když ne přímo Eschenbach či Troyes, tak aspoň Křišťanovo převyprávění), životopis Sv. Františka, Lorrisův Román o růži (na Meungovu druhou část stále čekáme), za filozofy Tomáš Akvinský, Dantova Božská komedie, Milión Marca Pola, poezie Fr. Villona.

 

Z TEORIE: 

 • Ernst R. Curtius Evropská literatura a latinský středověk. (klasika o antickém dědictví po antice, navždy zpochybňující pojem „doba temna“)
 • Historické práce Jacques le Goffa (zahrnující středověk z mnoha stran).
 • Johan Huizinga: Podzim středověku. (beletrizující studie o životě ke konci epochy)
 • Jurgis Baltrušaitis: Fantastický středověk. (bestiální tvář gotické imaginace)
 • Ernest Kantorowicz: Dvě těla krále. (o propletení politiky s náboženstvím)
 • Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324 (základní dílo tzv. mikrohistorie; k renesančním slavnostem viz i jeho Masopust v Romansu)
 • studie Václava Černého in Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. (k českému středověku práce Martina Nodla, Františka Šmahela či Wojcziecha Iwanczaka)
 • Denis de Rougemont: Západ a láska (pokus o výklad lásky skrze mýtus Tristana a Isoldy)
 • Umberto Eco: Umění a krása ve středověké estetice (přínosné, ač trochu suché. Připomínám i jeho dějiny krásy a ošklivosti)

 


RENESANCE

 

 • SHAKESPEARE (náš vynálezce? Autor-všechno. Dík němu je mým chrámem divadlo a to zas celým světem, kde sama smrt není než jedním z herců, tak jako šašek nebo král. Jen divák tady nemá jasnou úlohu… A ptá se sám sebe, co cítí)
 • Rabelaisův Gargantua a Pantagruel (fantastická nálož svobody, tělesna a smíchu. Protipól biblického Šalamouna. Avantgarda 20. století v kostce, v hrací kostce, a ještě něco navíc)

 

URČITĚ TAKY: Boccacciův Dekameron a Chaucerovy Canterburské povídky, Petrarca, Erasmova Chvála bláznovství, za humanistické filozofy i Mirandola (O důstojnosti člověka), případně Fr. Bacon či Grotius, Ariostův Zuřivý Roland (máme převyprávěno), Castiglionův Dvořan, případně Machiavelliho Vladař, Celliniho Vlastní životopis a Vasariho Životopisy slavných malířů, z mystiků Terezie od Ježíše, Jan od Kříže či Ignác z Loyoly, možno jít dál k protestantům (Luther, Böhme…), esoterikům, astronomům (Galileiho Hvězdný posel, Bruno, Keplerův Sen…) , Montaignovy Eseje, Cervantův Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, něco z utopistů (More, Campanella…) z dramatiků se nabízí De Vega (např. Fuente Ovejuna), pro zajímavost Ben Johson nebo Marlowe (jeho kašpárkovitý Doktor Faustus), z básníků i Ronsard, Spenser, Hans Sachs, Aretino.

 

Z TEORIE:

 • Michail Bachtin: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. (kultovní studie, přetékající tělesnem či posvátností smíchu)
 • Peter Burke: Lidová kultura v raně novověké Evropě. (třistaletý průřez každodenností)
 • Studie Jacoba Burckhardta k renesanční Itálii.
 • Harold Bloom: Kánon západní literatury. (výklad celé moderní tradice skrze vyrovnávání se s Shakespearem).
 • Jan Kott: Shakespearovské črty. (temný výklad Shakespeara pro 20. století)
 • Milan Kundera: Zneuznané dědictví Cervantesovo. (spekulativní obhajoba románu)

 


BAROKO, OSVÍCENSTVÍ, KLASICIZMUS

 

 • Miltonův Ztracený ráj (za jeho nelidskost, pasáže bez člověka, ba s Démonem)
 • Komenského Labyrint světa a ráj srdce (mé nejoblíbenější české dílo-stroj)
 • Laurence STERNE (nenechat se zmámit jím, potažmo jeho modernistickými dědici, měl bych to v životě snazší. Exploze stylu, navzdory všem rétorickým konvencím. Slast, která se neohlíží na obsah)

 

URČITĚ TAKY: Tassův Osvobozený Jeruzalém (v Guilianiho převyprávění; Klopstock bohužel nepřeložen), z barokní dramatiky Commedia dell’Arte, Barcův Život je sen, Molinův Sevillský svůdce a kamenný host či něco od de Vegy, za klasiky Corneille, Racine, Moliére (k teorii klasicizmu Nicolas-Boileau), Rochefoucauldovy statusy, z mystiky Swedenborg či Silesius, rosenkrucián Andreae, na pomezí vědy a existence Pascalovy Myšlenky, Newtonovy základy mechaniky, ekonom Adam Smith, z osvícenských pamfletistů Voltaire, Montesquieu, Swift a Diderot, z jiného soudku Rousseau, extrém Sade. Libertinství v měkčím balení Laclos či Casanova. Z filozofie Spinoza, Leibniz, Hobbes, Locke, Hume až Kant. Za romanopisce taky Defoeův Robinson, Fieldingův Tom Jones, z Číny Süe-čchinův Sen v červeném domě, la Fontainovy bajky, z básníků Góngora, Donne, Blake.

 

Z TEORIE:

 • Gustav R. Hocke: Svět jako Labyrint. Manýrizmus v literatuře. (postihnutí manýry všech dob prizmatem barokního motivu)
 • Harold Bloom: Úzkost z ovlivnění. (nostalgická teorie moderní poezie ve stínu Miltona)
 • Theodor W. Adorno + Max Horheimer: Dialektika osvícenství. (kritika destrukce v jádru moderního rozumu)
 • Michel Foucault: Dějiny šílenství. (odkrývání osvícenských mechanizmů moci)
 • Jean Starobinski: Symboly rozumu. (k proměnám umění a revoluce)

 


ROMANTIZMUS, REALIZMUS

 • Friedrich NIETZSCHE (ten, kdo mě kdysi „vzkřísil z křesťanství“. Můj osamělý lékař. Dík němu jsem uviděl svět bez Boha, a věru o kolik byl mohutnější a jaký zářivý! Rovněž mi otevřel antiku, stejně jako myšlení 20. století, jehož je do značné míry otcem)
 • Johann W. GOETHE (na jednu stranu takřka poslední klasik, který kam se vrtnul, tam stavěl nové základy, zároveň se mohl stát prvním umělcem-člověkem, kdyby se nezalekl, nestáhl pod měšťanskou masku a nepřenechal život zoufalým romantikům. Přesto všechno si zajistil alespoň literární portrét, od ohromných pamětí, pokrývajících jeho mládí, po mudrující hovory s Eckermannem na stará kolena, a dal nám druhý díl Fausta)

 

URČITĚ TAKY: Hugova Legenda věků (kdyžtak i jeho revoluční předmluva ke Cromwellovi a romány), z romanopisců Balzac, Dickens, Tolstoj (případně Melville, Dostojevskij, Stendhal, Scott, Bronteová, Verne, Hardy, Twain, London, Zola, Dumas, žánr gotického románu typu Frankenstein…), z kratších próz Chateaubriand, Flaubert, E. T. A. Hoffmann, Gogol, z filosofie Kierkeggard, Hegel či Schopenhauer (případně utilitaristé, Herder aj.), Marxovy ekonomické teorie (k demokracii také Tocqueville), Comtova sociologie, Darwinova revize biologie, základ moderní historie v podání Micheleta, z memoárů se vedle Goetha nabízí Berlioz či Delacroix, pohádky (Grimmové, Andersen…), z dramatiky Wagnerův gesamtkunstwerk, Ibsen, Rostandův Cyrano z Bergeracu, z básníků Worsworth a jeho nešťastné dědictví (Byron, Shelley, Keats…), Whitman (a jeho děti), Poe, Puškin, Nerval, za Němce Heine, Novalis, Hölderlin.

 

Z TEORIE:

 • Meyer H. Abrams: Zrcadlo a lampa. (k romantické estetice)
 • René Girard: Lež romantizmu a pravda románu. (k mimetické teorii kultury)
 • Erich Auerbach: Mimesis. (literární studie, založené na vztahu stylu a reality)
 • Bourdieu: Pravidla umění. (sociologické uvažování o literátech Flaubertovy Francie, z hlediska pojmu „literární pole“)
 • Michail Bachtin: Román jako dialog. (problematická teorie románu-polyfonie, ve vztahu k eposu)
 • Vladimir J. Propp: Morfologie pohádky a jiné studie. (strukturální přístupu k folkloru)
 • Georg Lukács: Historický román (příklad levicové teorie literatury, se zálibem v realizmu)

 


MODERNA AŽ DNEŠNÍ RÁNO

 

 • Oscar WILDE (Nietzsche pro děti, můj nejvlivnější z umělců, kteří se rozhodli učinit dílem svůj život, snad pro svůj pád a následné smíření s krásou i bolestí v De Profundis)
 • Roland BARTHES (Proustovo dítě se zalíbením v teorii, ve smyslu kritiky než vědy, který mi zachránil vztah k poezii v mimopoetických žánrech, dávno po literatuře)

 

URČITĚ TAKY: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Freud (Jung), T. S. Eliot, avantgarda až konceptualisté, trojlístek beatniků, z prozaiků hlavně Proust, Joyce, Kafka (případně Conrad, Woolfová, Lawrence, Nabokov, Bulgakov, Rolland, Gide, France, Mann, Faulkner, Céline, Genet, nový román, dystopie, Borges, Marquez, Rushdie, Kundera…?), za dramatiky Maeterlinck a Beckett, za filozofy Wittgenstein, Lévinas, Bataille, Heidegger, existencialisté, Derrida, Foucault (potažmo queer, enviro, emancipační směry, ožívání menšinových kultur…), pragmatici,ekumenici, po-filozofové… Detektivky a kuchařky.

 

Z TEORIE:

 • Hugo Friedrich: Struktura moderní lyriky. (snaha postihnout rysy moderní poezie, ve vztahu k tradici)
 • Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie. (čtivá postmoderní iniciace)
 • Maurice Blanchot: Literární prostor. (orfický pohled na psaní vzhledem k samotě či smrti)
 • Walter Benjamin: Literárněvědné studie. (jiný z temných, leč vlivných příkladů myšlení o nejen moderní literatuře, v čele s esejí o umění v době jeho technické reprodukovatelnosti)
 • Seymour Chatman: Příběh a diskurs. (bible naratologů, vracející do hry Aristotela)
 • Gilles Deleuze, Félix Guattari: Kafka. Za menšinovou literaturu.

Konečně připomínám svůj iniciační internetový časopis Téma, překypující nejenom podnětnými esejemi Borise Cveka o klasické literatuře ve vztahu k naší neklasické současnosti.